Pasportizace a digitalizace

Pasportizace

Během pasportizace se provádí popis a fyzická kontrola jednotlivých prvků, sledování použitých materiálů včetně nátěrů, zjišťování ploch nátěrů (oken, dveří, omítek, klempířských konstrukcí, atd.), elektroinstalací, zdravotechniky, zabezpečovacích prvků, klempířských konstrukcí, vytápění a tak podobně. 

Každý prvek pasportu obsahuje údaje: rozměr, jednotka, opotřebení, normovaná životnost, dodavatel, záruka do, zbytková životnost a některé další. 

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektech a je tak vytvořen účinný nástroj pro zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků na údržbu a opravy. Data pasportů je možno použít i jako podklad pro kalkulace investičních záměrů (stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce). Pasporty objektů lze využít dále jako podklad pro zpracovávání např. energetického auditu budov.

Digitalizace

Zahrnuje provedení kompletního laserového zaměření stavu stavebních objektů a zaznamenané hodnoty se znázorní ve stávající výkresové dokumentaci nebo vytvoří dokumentaci zcela novou. Zakreslení zaměřeného skutečného stavu objektů je provedeno v programu AutoCAD. Výkresy je ale možno zpracovat v libovolném vektorovém formátu. Výkresy bývají také vytištěny ve zvoleném počtu paré a předány i na hmotných nosičích dat v předem dohodnutých formátech.