Správa budov

Efektivní využívání svěřeného nemovitého majetku (výrobních a administrativních budov apod.) se snahou o trvalé zlepšování jeho technického zařízení a vybavení, ale i jeho technického stavu vyžaduje důslednou evidenci. Nástrojem, který sleduje zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků na údržbu a opravy, je pasportizace nemovitého majetku.

Pasportizace nemovitostí je základem technicky doloženého poznání jejich stavebnětechnického stavu a získání nezbytných informací, jako např. optimální potřebu oprav, výši zanedbanosti z minulých let, optimální roční potřebu oprav podle jednotlivých konstrukčních prvků, návrh na likvidaci zanedbanosti podle pořadí důležitosti, zhodnocení objektu při rozhodování o jeho prodeji, demolici, modernizaci či rekonstrukci apod.

Zahrnuje následující úkony:

 • Kontrola stávající výkresové dokumentace jednotlivých stavebních objektů
 • Doměření skutečného stavu stavebních objektů / nové zaměření
 • Zakreslení výkresové dokumentace stavebních objektů v programu AutoCAD
 • Převod výkresové dokumentace do informačního systému EFAS
 1. Místnosti na podlaží
 2. Střechy
 3. Podlaží
 4. Stavební objekty
 • Zavedení areálu, stavebních objektů, střech, podlaží a místností do informačního systému EFAS a pořízení základních dat těchto objektů Integrovaná výkresová dokumentace umožní výběr například místností přímo ve výkresu podlaží. Každá místnost vykreslená ve výkresu je pak interaktivně propojena se seznamem místností.
 • Interaktivní grafika v případě střech, podlaží, stavebních objektů a areálů.
 • Pasportizace zahrnuje podrobné údaje o stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a příslušenství, ze kterých jsou složeny stavby, střechy a místností z dat pasportů je možno vybírat sumární údaje o vybraných objektech Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektech a je tak vytvořen účinný nástroj pro zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků na údržbu a opravy. Data pasportů je možno použít i jako podklad pro kalkulace investičních záměrů (stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce). Pasporty objektů lze využít dále jako podklad pro zpracovávání například energetického auditu budov.